Hotline: 0936.042.333 - Email: sale3@dulichanhsaomoi.com
Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Số lượng
Người lớn
( >12 tuổi)
Số lượng
Trẻ em
(2 - 12 tuổi)
Số lượng
Em bé
( < 2 tuổi)

Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

 • Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái )

Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.

Chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi, đối với chúng tôi, người vận chuyển và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:

 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Vác–xa–va),
 • Công ước Vác–xa–va được sửa đổi tại Hague (La–Hay) ngày 28 tháng 09 năm 1955;
 • Công ước Vác-xa-va được sửa đổi tại Hague (La-Hay) và bởi Nghị định thư bổ sung số 4 tại Montreal (Môn-trê-an) năm 1975
 • Công ước bổ sung Guadalajara 1961,
 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký này 28 tháng 5 năm 1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal)
 • Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp luật nào có thể áp dụng.

Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến Hành trình sẽ do chính Hành khách tham gia hoặc người mà Hành trình của họ được Hành khách thanh toán.

Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình

Giá cước có nghĩa là giá vé máy bay và các phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.

Hành khách, Quý khách, của Quý khách và chính Quý khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.

Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý được Chúng tôi làm thủ tục giữ hộ và Hành lý đó đã được chúng tôi cấp Thẻ hành lý. Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký”.

Hành lý xách tay hoặc Hành lý mang lên khoang hành khách có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Chúng tôi chấp nhận cho Hành khách mang lên khoang hành khách của máy bay.

Hành trình có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.

Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, Jetstar Pacific Airlines hoặc Jetstar Pacific (xem thêm định nghĩa “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi” và “đối với chúng tôi”…).

Mã số xác nhận có nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay của Hành khách.

Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (7) ngày trong tuần; với điều kiện là, trong việc gửi thông báo, ngày gửi thông báo không được tính.

Các quy định khác có hiệu lực của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này đã được chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý và có sẵn tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của chúng tôi và trên trang Web của chúng tôi;

Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi;

Thiệt hại bao gồm chết, bị thương hoặc tình trạng thương tật đối với Hành khách và bao gồm cả việc mất mát, mất một phần, bị ăn trộm hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển trên máy bay hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông thường của Hành lý, ví dụ như vết cào xước nhỏ, lõm, sờn và vết rách của Hành lý;

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay có nghĩa là giới hạn về thời gian làm thủ tục chuyến bay do chúng tôi quy định mà theo đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục và nhận được thẻ lên máy bay

Tờ vé điện tử có nghĩa là tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi;

Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.jetstar.com để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về chúng tôi;

Xác nhận đặt chỗ là tài liệu tham chiếu do chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi cung cấp, được ghi trong Vé hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình và để xác định việc Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Vé hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách và được xem như giấy biên nhận đối với Hành lý ký gửi và liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và bao gồm Thẻ hành lý.

Vé điện tử và Xác nhận hành trình có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách đã Đặt chỗ, trong đó có tên Hành khách, Xác nhận đặt chỗ và/hoặc Mã số xác nhận, thông tin chuyến bay, các điều kiện chính của Điều lệ vận chuyển và các thông báo.

có nghĩa là Vé điện tử và Xác nhận hành trình và bao gồm cả Vé điện tử và Tờ vé điện tử do chúng tôi phát hành hoặc được phát hành nhân danh chúng tôi và bao gồm Điều lệ vận chuyển và các thông báo.

Vé điện tử có nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.

SDR là (Special Drawing Right) là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đồng SDR tương đương với khoảng 32.600 VND hoặc 1.54 USD, phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

USD là đồng tiền của nước Mỹ phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

Diễn giải

Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

Điều 2: Áp dụng Điều lệ vận chuyển

2.1 Quy định chung

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách.

2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do chúng tôi thực hiện phải tuân thủ và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

 • Đặt chỗ
 • Điều lệ vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách;
 • Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định, thông tư, chỉ thị , quyết định của các cấp có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà chúng tôi tham gia;
 • Bất kỳ Giá cước áp dụng nào
 • Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách và
 • Các quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có.

Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách hoặc giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.

2.3 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.

2.4 Hiệu lực cao hơn của Luật

Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với bất kỳ luật Việt Nam áp dụng nào hoặc Công ước áp dụng đối với hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

Điều 3: Vé/ Vé điện tử và Xác nhận hành trình

3.1 Tính chuyển nhượng

Hợp đồng vận chuyển chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này. Nếu Hành khách muốn thực hiện việc thay đổi chuyến bay, Hành khách chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điều 5.7 và 6.2 và theo Quy định của Hãng vận chuyển được áp dụng.

3.2 Hiệu lực

(a) Vé điện tử và Xác nhận hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay được quy định cụ thể trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình đó và phụ thuộc vào các thay đổi được thực hiện theo quy định trong Điều lệ vận chuyển này.

(b) Hành khách không được cho hoặc bán việc Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác.

Nếu bất kỳ người nào khác thực hiện Hành trình theo thông tin Đặt chỗ của Quý khách mà chúng tôi phát hiện ra rằng người đó không phải là Quý khách, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra việc Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và do vậy đã thực hiện việc vận chuyển người đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục lại việc Đặt chỗ hoặc hoàn tiền lại cho Quý khách.

3.3 Nhận dạng

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình hoặc Vé điện tử. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

Điều 4: Quy định hành khách đặc biệt

4.1 Quy định về hành khách là Em bé

Em bé (nghĩa là trẻ em dưới hai 02 tuổi tính vào thời điểm ngày khởi hành) sẽ không phải trả phí khi đi trên các chuyến bay của Jetstar Pacific nếu không yêu cầu chỗ ngồi riêng. Một (01) người lớn chỉ được phép đi kèm tối ta một (01) em bé. Trẻ sơ sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở trên máy bay của Jetstar Pacific.

Lưu ý: Jetstar Pacific không cung cấp dịch vụ xe nôi cũng  như không cho phép sử dụng xe nôi trên chuyến bay. Nôi em bé, xe đẩy em bé phải được làm thủ tục ký gửi.

4.2 Quy định về hành khách là Trẻ em

Trẻ em từ hai (2) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi (tính vào thời điểm ngày khởi hành)  chịu mức phí phục vụ như một Hành khách bình thường

Trẻ em từ mười hai (12) tuổi đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình, nếu trẻ em đó đủ khả năng đi lại độc lập. Jetstar Pacific yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà chuyên chở đối với mọi khiếu kiện, mất mát, thiệt hại liên quan đến việc thực hiện chuyến bay của trẻ em đó.

Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng. Hành khách đi kèm là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Nhìn chung, Jetstar Pacific quy định một Hành khách đi kèm hợp lệ là Hành khách ít nhất từ mười lăm (15) tuổi trở lên.

4.3 Quy định về hành khách đang mang thai

Hành khách đang mang thai có nghĩa vụ phải thông báo chính xác cho nhà chuyên chở về thời gian mang thai của mình khi hành khách tiến hành đặt chỗ tại phòng vé và tại quầy làm thủ tục hàng không. Việc vận chuyển những Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Mang thai đến 28 tuần:  Nếu hành khách mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay trong vòng 28 tuần đầu của thai kỳ, chúng tôi sẽ không yêu cầu xuất trình giấy khám thai. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.
 • Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách có trách nhiệm xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách đó có tình trạng sức khỏe bình thường. Giấy xác nhận này phải có ngày khám không quá mười (10) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.
 • Mang thai từ tuần thứ 36 trở lên: Jetstar Pacific từ chối vận chuyển.

4.4 Quy định về hành khách khuyết tật , hành khách khiếm thính, khiếm thị

4.4.1 Quy định về hành khách khuyết tật  : Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xe đẩy khi hành khách yêu cầu tùy thuộc vào năng lực phục vụ của đơn vị phục vụ mặt đất mà Chúng tôi có ký kết hợp đồng tại các đầu sân bay đi và đến của hành khách. Hành khách cần tới liên hệ và đưa ra yêu cầu của mình ngay khi đặt chỗ.

Hành khách mù/khiếm thị

 • Hành khách mù/khiếm thị có người đi cùng:

Được chấp nhận chuyên chở theo các điều kiện vận chuyển đối với hành khách bình thường.

 • Hành khách mù/khiếm thị không có người đi cùng

Chỉ được chấp nhận chuyên chở trong trường hợp sau:

 • Có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển
 • Phải có người nhà giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.

4.4.3   Hành khách điếc/khiếm thính:

 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở như đối với hành khách bình thường.
 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém nhưng có khả năng tự đi lại, tự ăn uống, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, không có người nhà đi cùng cần phải thông báo cho nhân viên phòng vé, đại lý bán hoặc nhân viên thủ tục tại sân bay để hãng chuyên chở có công tác phục vụ phù hợp.

4.5 Khách nằm cáng

Chúng tôi có quyền từ chối không chấp nhận chuyên chở các Hành khách bắt buộc phải nằm cáng do không có điều kiện phục vụ.

Điều 5: Giá vé

5.1 Quy định chung

Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến. Giá vé không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay đến các điểm đón trả khách trong nội thị, trừ khi được chúng tôi quy định khác đi. Chúng tôi chỉ là nhà vận chuyển cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm (point-to-point) và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào của Hành khách. Giá vé của Hành khách sẽ không bao gồm bữa ăn và đồ uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Giá cước có quy định khác.

5.2 Giá cước

Giá vé sẽ được tính theo Giá cước của chúng tôi có hiệu lực vào ngày thanh toán tiền Vé cho chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan. Giá cước áp dụng là biểu giá vé máy bay và các phí do chúng tôi công bố hoặc công bố nhân danh chúng tôi trên mạng điện tử hoặc thông qua phương tiện liên lạc khác. Giá vé không bao gồm phí hành chính, các phí dịch vụ và các khoản lệ phí khác, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến bay của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại Quy định của Hãng vận chuyển.

5.3 Thuế và Lệ phí

Bất kỳ thuế, phí hoặc lệ phí nào được ấn định bởi Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi, và sẽ do Hành khách thanh toán, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng hàng không này có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc Đặt chỗ của Quý khách đã được xác nhận. Mặc dù vậy, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành. Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí ngoài giá cước, phần lớn các khoản này được ghi riêng biệt theo thông lệ trên tờ xác nhận hành trình.

5.4. Phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán

Giá vé của chúng tôi là giá cơ bản. Ngoài các khoản Thuế và Lệ phí nêu tại Điều 5.3 trên đây, trong một số trường hợp người cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu một số khoản phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán. Để biết thêm chi tiết, Hành khách có thể tham khảo tại http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/fares/fees-and-charges

5.5 Tiền tệ

Tiền vé máy bay và các loại phí sẽ được thanh toán bằng loại tiền được quy định trên Biểu giá vé máy bay và các phí đã công bố của chúng tôi, trừ khi được chúng tôi đồng ý khác đi.

5.6 Tính chính xác

Tất cả giá vé, lịch bay và chặng bay đã công bố chính xác tại thời điểm công bố. Giá vé được thông báo tại thời điểm giao dịch là giá vé đang có hiệu lực. Giá và phụ phí có thể thay đổi với tại bất cứ thời điểm nào phải được thông báo trước tới Hành khách trên Website, Phòng vé, các Đại lý, các điểm giao dịch khác được Chúng tôi ủy quyền và/hoặc sẽ gửi thông báo tới khách hàng qua điện thoại hoặc thư điện tử mà khách hàng đăng ký khi mua vé. Các vé và phụ phí đang trong thời hạn chờ thanh toán hoặc được thanh toán trước thời điểm thay đổi sẽ được hưởng mức giá trước khi thay đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ thông tin nào về giá vé và lịch bay tại mọi thời điểm và tại từng thời điểm.

5.7 Tiền vé không được hoàn

Một số loại giá vé không được phép hoàn. Hành khách hãy tham khảo Điều kiện giá vé  tại http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/fares/fare-rules để biết thêm thông tin chi tiết. Thậm chí nếu loại giá vé Quý khách mua không được phép hoàn, và nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Quý khách có thể yêu cầu hoàn trả một số loại thuế hoặc phí ngoại trừ phụ thu xăng dầu và bảo hiểm. Nếu thuế và phí áp dụng đối với Quý khách, được Jetstar thu hộ sân bay hoặc cơ quan thuế, và Chúng tôi không phải nộp các khoản phí, thuế đó nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho Quý khách sau khi đã trừ đi phí xử lý chung (xem thêm thông tin về các loại phí áp dụng tại  www.jetstar.com/vn/en/planning-and-booking/fares/fare-information). Nếu phí xử lý chung mà Quý khách phải chịu vượt quá số tiền hoàn trả, Quý khách sẽ không được nhận lại tiền hoàn.

Điều 6: Đặt chỗ/Giữ chỗ

6.1 Quy định đặt chỗ

Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất đồng thời hãng chuyên chở cung cấp cho hành khách mã đặt chỗ xác định tên hành khách, số hiệu chuyến bay, lộ trình, giờ bay. Khi hoàn thành việc đặt chỗ, hành khách không thể hủy bỏ hành trình của mình và các khoản tiền đã thanh toán cũng sẽ không được hoàn trả, trừ trường hợp việc Đặt chỗ được thực hiện đối với một số loại vé quy định tại Điều kiện giá vé hoặc trong trường hợp hãng hủy chuyến bay, thay đổi lịch bay được nêu trong mục 9.2 . Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu từ việc thu xếp Hành trình của mình với Jetstar Pacific Airlines thông qua bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là Jetstar Pacific Airlines, các Phòng vé hoặc các Đại lý được ủy quyền của Jetstar Pacific Airlines.

6.2 Thay đổi chuyến bay

Một số loại vé bị hạn chế và do đó Hành khách không thể thay đổi hoặc hủy bất kỳ việc Đặt chỗ nào. Đối với một số loại vé khác, Hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt sang chuyến bay khác nếu chuyến bay đó còn chỗ trống và Hành khách phải thanh toán các phí áp dụng đối với từng hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện phát hành của mỗi loại vé
 • Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé thấp hơn chuyến bay đã bị hủy, thì Hành khách sẽ không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch đó.
 • Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay đã bị hủy, Hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch đó trước khi việc hủy bỏ hoặc thay đổi chuyến bay được thực hiện
 • Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận kể từ khi chúng tôi cấp cho Hành khách Xác nhận đặt chỗ mới, Mã số xác nhận mới và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình mới.

6.3 Thanh toán là điều kiện tiên quyết

Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo được chỗ ngồi cho hành khách trên chuyến bay khi tiền vé được thanh toán đầy đủ trong quá trình thực hiện Đặt chỗ. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi việc đặt chỗ đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi bảo lưu quyền hủy việc đặt chỗ tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Hành khách lên máy bay.

6.4 Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp và Chúng tôi có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khách sử dụng để phục vụ cho mục đích:

(i) đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;

(ii) kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;

(iii) kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan; 

(iv) mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý;

(v) thống kê và phân tích thị trường

(vi) thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống;

(vii) đào tạo công nghệ thông tin;

(viii) quan hệ khách hàng;

(ix) trợ giúp Chúng tôi giao dịch hiệu quả với Hành khách trong tương lai; và

(x) tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường (Chúng tôi chỉ thực hiện khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của Hành khách) Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các phòng Vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả  thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách  trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp,  ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích đào tạo. Hành khách có thể biết thêm thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân từ các Văn phòng và qua website của Chúng tôi.

6.5 Hỗ trợ đặc biệt

Nói chung, Hành khách với yêu cầu đặc biệt phải đi kèm một Hành khách ít nhất mười lăm (15) tuổi có vé khác, trừ trường hợp Hành khách đó có thể đi lại độc lập và không cần hỗ trợ trong việc dùng cầu thang lên máy bay. Chúng tôi không thể cung cấp việc giám sát đối với Hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định nếu được yêu cầu. Chúng tôi sẽ yêu cầu trả phí cho một số dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Các dịch vụ có thể không sẵn có trên mọi tuyến bay vì các hạn chế của sân bay nội địa. Hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines để biết thêm thông tin. Lưu ý rằng nếu Quý khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt khi đi lại trên máy bay của Jetstar Pacific Airlines, Quý khách phải đặt trước thông qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines ít nhất ba (03) ngày trước ngày khởi hành của Quý khách. Trường hợp Quý khách không thông báo cho trung tâm về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó sẽ không sẵn sàng khi Quý khách đến sân bay và Quý khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

6.6 Xếp chỗ ngồi cho hành khách tại khu vực thoát hiểm

Hành khách có thể được xếp chỗ ngồi tại khu vực thoát hiểm nếu thỏa mãn được các điều kiện sau:

 • Từ 15 tuổi trở lên.
 • Có thể hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn
 • Không bị các khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời (ví dụ khiếm thính, khiếm thị, hạn chế trong việc di chuyển, khuyết tật về thần kinh hoặc phải đi cùng với chó dẫn đường)
 • Có khả năng kiểm tra được các điều kiện bên ngoài và thực hiện theo mệnh lệnh của phi hành đoàn
 • Nhanh nhẹn và có đủ sức khỏe để tiếp cận, mở cửa thoát hiểm (nặng khoảng 15kg hay 33 pound) trong trường hợp khẩn cấp.
 • Hiểu được hướng dẫn của Tiếp viên các phương án xử lý trong trường hợp khẩn cấp.
 • Sẵn sàng hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp.
 • Không đi cùng với em bé hay đang sử dụng dây an toàn nối dài.

6.7 Chỗ ngồi thu phí

Hành khách có thể lựa chọn chỗ ngồi đặc biệt trên chuyến bay của chúng tôi với điều kiện phải trả thêm phí. Hành khách có thể mua dịch vụ này qua trang web http://www.Jetstar.com, hoặc qua Trung tâm phục vụ khách hàng, phòng vé, đại lý hoặc tại các quầy làm thủ tục tại sân bay.

6.8 Chỗ ngồi

Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ ngồi theo yêu cầu trước của Hành khách. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên chuyến bay. Chúng tôi có thể xếp lại chỗ bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu bay vì lý do an ninh, an toàn hoặc thấy cần thiết cho việc khai thác. Nếu chúng tôi thấy cần thiết yêu cầu Hành khách chuyển từ chỗ ngồi thu phí sang chỗ ngồi thông thường, chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí chỗ ngồi mà Hành khách đã thanh toán trước đó. Nếu chúng tôi yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế trên chuyến bay vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ:

 • Hoàn trả lại phần chênh lệch giá vé (hoặc điểm thưởng của Chương trình khách hàng thường xuyên nếu đang được áp dụng cho hạng ghế cũ) hoặc
 • Chuyển Hành khách sang chuyến bay có hạng ghế tương tự hạng ghế cũ

Nhờ đó, Hành khách có thể chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào còn chỗ trên chuyến bay của chúng tôi. Ưu tiên lên máy bay trước được áp dụng cho người cao tuổi hoặc Hành khách đi cùng trẻ em.

Điều 7: Thủ tục lên máy bay

7.1 Thời gian làm thủ tục chuyến bay

Quý khách phải đến sân bay sớm trước giờ chuyến bay khởi hành để có một khoảng thời gian cần thiết đủ để hoàn thành các thủ tục hành chính và thủ tục lên máy bay. Thời gian làm thủ tục chuyến bay có thể thay đổi tùy vào từng sân bay hoặc chuyến bay cụ thể. Đề nghị Hành khách xem thêm thông tin chi tiết về thời gian làm thủ tục chuyến bay tại trang web http://www.jetstar.com/vn/en/planning-and-booking/checking-in/checking-in. Hành khách có trách nhiệm tuân thủ thời gian làm thủ tục như đã được thông báo cụ thể cho Hành khách tại thời điểm Hành khách đặt chỗ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở Hành khách nếu Hành khách không tuân thủ quy định về thời gian làm thủ tục chuyến bay. Chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép Quý khách làm thủ tục lên máy bay mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải hoàn lại tiền vé cho Quý khách trong các trường hợp sau, trừ khi được quy định khác đi tại Điều kiện giá vé (tham khảo đường link http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/fares/fare-rules để biết thêm thông tin) :

 • Nếu Quý khách đến làm thủ tục lên máy bay sau khi quầy làm thủ tục đóng cửa;
 • Nếu Quý khách không có giấy chứng minh hợp lệ hoặc không xuất trình được các giấy tờ để nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu Quý khách không có các giấy tờ hợp lệ, giấy phép, visa cần thiết cho chuyến đi đến một nơi hoặc một nước cụ thể;
 • Nếu Quý khách chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền vé máy bay nào hoặc bất cứ khoản phí hoặc lệ phí nào khác cho chúng tôi;
 • Nếu Quý khách hành hung nhân viên của chúng tôi hoặc gây mất trật tự tại quầy làm thủ tục hoặc lăng mạ nhân viên của Jetstar Pacific Airlines chúng tôi bằng lời nói hay hành động;
 • Nếu nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác ngăn cấm việc Quý khách làm thủ tục hoặc không cho phép Quý khách lên máy bay;
 • Nếu theo nhận định của chúng tôi, Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc rõ ràng đang ở trong điều kiện sức khỏe rất xấu; và/hoặc
 • Nếu theo sự nhận định của chúng tôi, Quý khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của Hành khách khác.

7.2 Yêu cầu làm thủ tục lên máy bay

Mọi Hành khách, bao gồm cả trẻ em, phải xuất trình Xác nhận đặt chỗ, hoặc Mã số xác nhận, hoặc Vé và mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến bay (xem Điều 6.6) và các loại giấy tờ có thể chấp nhận được để xác nhận nhân thân khi làm thủ tục lên máy bay. Đối với em bé không có

Điều lệ vận chuyển của Jetstar

Khuyến mại đặc biệt của ASM
 
Các hình thức mua vé máy bay giá rẻ :
1.
Đặt vé máy bay giá rẻ trực tiếp tại website
2.
Gọi điện cho văn phòng vé của Ánh Sao Mới:
Hà Nội: 0986 416 286/ 0936 042 333 - Các tỉnh khác:  0963 877 256
4.
Đặt vé tại văn phòng vé của Ánh Sao Mới:
Đặt vé máy bay giá rẻ - Địa chỉ công ty ASM

Đặt vé máy bay giá rẻ

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 0963 877 256 Tel: 0963 877 256
Tel: 0936 042 333 Tel: 0936 042 333
Đặt vé 03
Đặt vé 04
 
Bamboo Airways mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo - Bamboo Airways mo 3 duong bay thang toi Con Dao Bamboo Airways mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo Bamboo Airways cho biết sẽ mở các đường bay thẳng giữa Côn Đảo và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) từ ngày 29.9. (Đặt vé máy bay Hà Nội đi Côn Đảo - 0936 042 333) CHÀO THỨ 4 – BAY BAMBOO VÔ TƯ GIÁ 99K - CHAO THU 4 – BAY BAMBOO VO TU GIA 99K CHÀO THỨ 4 – BAY BAMBOO VÔ TƯ GIÁ 99K Thời gian bán: Thứ 4 hàng tuần – Thời gian bay: Từ 04/03/2020 đến 19/05/2020 và từ 07/09/2020 đến 24/10/2020. Vietjet khuyến mại 5 triệu vé giá 5000 đồng - Vietjet khuyen mai 5 trieu ve gia 5000 dong Vietjet khuyến mại 5 triệu vé giá 5000 đồng Chỉ từ 5,000 đồng/vé, Thời gian khuyến mãi: 12h -14h mỗi ngày - 28/12/2016 - 28/2/2017 Vietnam Airlines tung 1,6 triệu vé dịp Tết Nguyên đán - Vietnam Airlines tung 1,6 trieu ve dip Tet Nguyen dan Vietnam Airlines tung 1,6 triệu vé dịp Tết Nguyên đán Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo kế hoạch tăng chuyến bay, tăng tải cung ứng cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 15/1 đến ngày 13/2/2017. Vietjet tung 1,5 triệu vé giá hấp dẫn đón tết Đinh Dậu 2017 - Vietjet tung 1,5 trieu ve gia hap dan don tet Dinh Dau 2017 Vietjet tung 1,5 triệu vé giá hấp dẫn đón tết Đinh Dậu 2017 Vietjet đã mở bán vé máy bay Tết Đinh Dậu 2017với 1,5 triệu vé giá hấp dẫn, áp dụng trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế cho thời gian bay 10/01/2017 đến 12/02/2017. Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng từ 1-8/3 - Vietjet khuyen mai gia ve chi 0 dong tu 1-8/3 Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng từ 1-8/3 Thời gian khuyến mãi: 01/3 - 08/3/2016 (12h-14h mỗi ngày) - Giá chỉ từ 0đ/vé Jetstar Cuối tuần siêu khuyến mại giá chỉ từ 69.000đ! - Jetstar Cuoi tuan sieu khuyen mai gia chi tu 69.000d! Jetstar Cuối tuần siêu khuyến mại giá chỉ từ 69.000đ! Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Sáu và kết thúc vào 23:59 ngày Chủ nhật hàng tuần. Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Máy Bay - Giay To Can Thiet Khi Di May Bay Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Máy Bay Hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ được quy định dưới đây Dịch Vụ Trẻ Em Đi máy bay Một Mình - Dich Vu Tre Em Di may bay Mot Minh Dịch Vụ Trẻ Em Đi máy bay Một Mình Trẻ em đi một mình (UM): Là trẻ em trong độ tuổi từ 2 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi không cùng đi trên một chuyến bay với cha, mẹ/người giám hộ hoặc người được cha, mẹ/người giám hộ của trẻ em uỷ quyền.